اولویت نخست؛ کمک به تحقق رشد اقتصادی و تسهیلگری در خدمت رسانی دستگاه ها به مردم

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تاکید کرد؛

اولویت نخست؛ کمک به تحقق رشد اقتصادی و تسهیلگری در خدمت رسانی دستگاه ها به مردم

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: اولویت نخست سازمان برنامه و بودجه، کمک به تحقق رشد اقتصادی درکشور و تسهیلگری در خدمت رسانی بهتر دستگاه ها به مردم است.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر داود منظور، معاون رئیس جمهـور و رئـیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برای پاسخگویی برخط به تماس های تلفنی شهروندان در مرکـزارتباطات مردمی ریاست جمهوری حاضر شد و به پرسش ها، طرح ها، نظرات و درخواست های مردم پاسخ داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از تکالیف اصلی ما در سازمان برنامـه و بودجـه، کمـک بـه سـرعت گـرفتن رشـداقتصادی در کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه، تسهیلگری و رفع موانع از پیش پای دسـتگاه هـا بـرای خـدمت رسـانی بهتر به مردم است.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـه عنـوان معاونـت رئـیس جمهـور، سیاسـت هـا و مسـئولیت هـای رئیس جمهور را در حوزه برنامه ای و تأمین مالی دولت انجام میدهد، افزود: بنابراین تکلیف ما این است که هر آنچـه مـردم از رئیس جمهور انتظار دارند، در این سازمان پیگیری کنیم تا محقق شود.

دکتر منظور تصریح کرد: در چارچوب رویکرد تحولی سازمان، قرار نیست سـازمان برنامـه و بودجـه یـک دسـتگاه متفـاوت و متمایز و برتر نسبت به سایر دستگاه ها باشد، بلکه اولویت بر احیای جایگاه سازمان در راستای خدمت رسانی بـه مـردم بـوده وباید نهایت تلاش را برای خدمتگزاری به مردم انجام دهیم.
معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: سـازمان برنامـه و بودجـه بـه عنـوان راهبـرتوسعه در کشور، به دنبال برنامه ریزی و مدیریت برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد و بهبود سطح رفـاه عمـومی جامعـه است؛ لذا از همه برنامه ها و پیشنهادها برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه و توسـعه اجتمـاعی پشـتیبانی می کند.
دکتر منظور اضافه کرد: برای اینکه دستگاه ها بتوانند خدمات خود را سریعتر و متناسب با نیازهای مردم ارائـه کننـد، سـازمان برنامه و بودجه درصدد است؛ با تسهیلگری در انجام وظیفه دستگاه ها و رفع موانع از پیش روی آنها، بسـترهای لازم را بـرای خدمت رسانی بهتر به مردم فراهم کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به پاسخگویی به تماس های تلفنـی پرداخـت. وی در پاسـخ بـه تماسـی دربـاره میزان حقوق و دریافتی بازنشستگان گفت: معیشت بازنشستگان، دغدغه جدی مسئولان نظام است؛ چراکه قدرت خریـد آنهـادر سال های اخیرکاهش پیدا کرده است و تیم اقتصادی دولت شامل سازمان برنامـه و بودجـه، بانـک مرکـزی و وزارت امـور اقتصادی و دارایی، با برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، به دنبال کاهش تورم بر اسـاس شـعار سـال هسـتند تـا از کاهش سطح رفاه و معیشت عموم مردم از جمله بازنشستگان جلوگیری شود.
دکتر منظور بیان کرد: ما در برنامه هفتم توسعه کشور به دنبال انجام اصلاحاتی در صندوق ها هستیم که به بهبود تـراز مـالی صندوق ها و پایداری منابع و اثربخشی بیشتر آنها کمک کند.
در ادامه معاون رئیس جمهور به چندین تماس تلفنی با موضوع هایی همچون تخصیص بودجه به بیماران دارای بیمـاری هـای خاص (بیماران پروانهای) و بیماران صعب العلاج، پاسخ داد و تصریح کرد: در صدد هسـتیم پو شـش هـای بیمـه ای و حمـایتی بیماران صعب العلاج را با هدف کمک به تأمین هزینه های درمانی آنها تقویت نماییم.
دکتر منظور در خصوص پرداخت معوقات افزایش حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد گفـت: بـر اسـاس قـانون بودجـه امسال، میزان حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد افزایش خواهد یافت.
در پایان این نشست که بیش از دو ساعت ادامه داشت، رئـیس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور در تمـاس تلفنـی بـا رئـیس سازمان بهزیستی کشور، درخواست یکی از شهروندان درخصوص بهبود وضعیت مددجویان تحت پوشش بهزیسـتی را بـا وی مطرح و دستورهایی برای پیگیری و حل مشکل این شهروند صادر کرد.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print

لینک کوتاه خبر:

https://eghtesadekeshvar.ir/?p=11272

اخبار مرتبط:

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: